WAT IS CULTUURPACT

Cultuurpact versterkt Gelderland met kunst en cultuur. Gemeenten, provincie en KCG bundelen creativiteit, kennis en middelen in regionaal verband. Zo komen veel meer publieksgerichte activiteiten tot stand dan gemeenten en culturele instellingen afzonderlijk voor elkaar kunnen krijgen. Cultuurpact is actief in vijf regio’s: Achterhoek, Rivierenland, Rond Arnhem, Rond Nijmegen en Veluwe, maar liefst 49 gemeenten doen mee. Inwoners, kinderen, jongeren, ouderen én toeristen profiteren daarvan.

Samenwerken biedt bereik

De provincie, 49 gemeenten, KCG en zo’n 150 organisaties in heel Gelderland hebben met Cultuurpact gezamenlijk toegang tot zo’n 1.4 miljoen Gelderlanders. Dat is 70% van alle inwoners!

De Gelderse aanpak loont

KCG voert sinds 2001 in opdracht van de provincie Gelderland een actief regionaal cultuurbeleid. Dankzij de duurzame en consequente stimulans werkt de aanpak in Gelderland. Andere provincies zien Gelderland als inspirerend voorbeeld voor regionale samenwerking. Nergens wordt zoveel samengewerkt met zulke mooie resultaten. Waarom werkt het hier zo goed?

1. Cofinanciering van provincie en gemeenten op projecten.
2. Financiering door provincie van regiocoördinatoren, die het hele proces faciliteren, verbinden en kennis inbrengen.
3. Wethouders regisseren het ‘wat’ met inhoudelijke thema’s, de regionale instellingen ‘het
hoe’ met concrete projecten.
4. De continuïteit biedt verankering en verdieping.
5. De kennis en het culturele netwerk van KCG zorgen voor élan en verbinding van cultuur met welzijn, onderwijs, toerisme.
6. De duurzame samenwerking leidt tot veel creativiteit, nieuwe teams, vernieuwende projecten.
7. Doelgroepen worden daadwerkelijk bereikt: inwoners en toeristen profiteren!

De regio bepaalt

De werkwijze is helder: de regio bepaalt de koers. De betreffende bestuurders ontmoeten elkaar hiertoe in een halfjaarlijkse bestuurlijk overleg. Elke regio kent daarnaast een ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Afgezien van het feit dat in deze overleggen de inhoudelijke keuzes voor Cultuurpact worden gemaakt, fungeren ze ook als platform. Kennis en ervaring delen, elkaar stimuleren: de gemeenten vinden hier een klankbord. De regiocoördinatoren van KCG zijn spin in het web. Zij begeleiden projecten, van het schrijven van plannen tot begeleiding bij de uitvoering, zij bundelen krachten en zorgen voor kwaliteit en inzet van deskundigheid vanuit de regio zelf.

Effectieve inzet van middelen

Samen ontwikkelen we in regionaal verband een integrale aanpak voor kunst en cultuur. Na drie periodes voor regionaal beleid is een bottom-up werkwijze uitgekristalliseerd, die goed aansluit bij de mogelijkheden van plattelandsgebieden. Bij het realiseren van projecten staat samenwerking tussen en uitvoering door regionale partijen voorop. Mensen die elkaar niet of nauwelijks kennen, gaan samen aan het werk en functioneren in nieuwe netwerken die ook na afloop doorgaan. Cultuurpact werkt. Dat blijkt uit het feit dat in de huidige beleidsperiode 2009-2012 twee nieuwe regio’s (Rond Arnhem en Rond Nijmegen) zijn gevormd, er tientallen nieuwe samenwerkingsverbanden zijn ontstaan en cultuur verankerd raakt in gemeentelijk beleid. De dagelijkse praktijk van regionale samenwerking versterkt het regionaal bewustzijn. Tijden van schaarste en krimp vragen om een effectieve inzet van middelen.